Bioplyn

Bioplyn je produkt v procese vyhnívania biologicky rozložiteľného odpadu.Zachytený bioplyn znamená významné energetické médium.

Môže vznikať ako:

  • sekundárny produkt - čističky odpadových vôd
  • primárny produkt - farmárske bioplynové stanice: spracúvajú tuhé a kašovité odpady zo živočíšnej a poľnohospodárskej výroby bioplynové stanice na spracovanie účelovo pestovaných plodín (kukurica)

Možnosti využitia bioplynu

  • výroba elekttrickej energie a tepla spaľovaním bioplynu
  • úprava bioplynu na biometán (zemný plyn)
BIOPLYNZEMNÝ PLYN
CH4 50 - 70% CH4 95,8%
CO2 30 - 45% Iné uhľovodíky 2,65%
O2 > 1% CO2 0,51%
H2S 0,05 - 0,2% N2 1,05%
H2O nasýtené S 0,30 mg/m3